Znajdź swój dług

zacznij od skorzystania z wyszukiwarki

Regulamin

Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania platformy internetowej gapowicze.pl oraz zakres świadczenia usług oferowanych za jej pośrednictwem.

Administratorem i właścicielem platformy internetowej działającej pod domeną: gapowicze.pl jest:

STATIMA S.A.
ul. Krasińskiego 29
40-019 Katowice
Nr KRS: 0000537130, NIP: 642-318-90-77, REGON: 360441455,
adres poczty elektronicznej: kancelaria@statima.pl,
numer telefonu kontaktowego: +48 (32) 782 39 90

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

1.1. Formularzu rejestracyjnym – należy przez to rozumieć formularz dostępny na Platformie umożliwiający utworzenie Konta przez Użytkownika.

1.2. Użytkowniku – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną oraz jednostkę nieposiadającą osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, zarejestrowaną na Platformie z zamiarem nabycia lub nabywający  Wierzytelności zaoferowane na Portalu.

1.3. Konsumencie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, której dług powstał w wyniku czynności prawnej niezwiązanej z prowadzoną działalnością gospodarczą.

1.4. Kodeksie cywilnym – należy przez to rozumieć ustawę kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964r. (t. jedn. – DzU 380/2016 z późn. zm.).

1.5. Koncie – należy przez to rozumieć oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Użytkownika zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Administratora, w którym gromadzone są dane Użytkownika, w tym informacje o zawartych transakcjach kupna i sprzedaży wierzytelności.

1.6. Newsletterze – należy przez to rozumieć elektroniczną usługę dystrybucyjną świadczoną przez Administratora za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, polegającą na rozsyłaniu Użytkownikom informacji handlowych i reklamowych na podany przez nich adres e-mail.

1.7. Wierzytelności – należy przez to rozumieć stanowiącą własność Administratora lub Wierzyciela wierzytelność, potwierdzoną odpowiednim dokumentem stwierdzającym nałożenie na Dłużnika opłaty dodatkowej za jazdę bez ważnego biletu komunikacji miejskiej lub kolejowej.

1.8. Wierzycielu – należy przez to rozumieć właściciela udokumentowanej Wierzytelności lub Administratora, który stał się właścicielem wierzytelności w wyniku jej nabycia.

1.9. Dłużniku – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, na której spoczywa obowiązek spełnienia świadczenia pieniężnego na rzecz Wierzyciela.

1.10. Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin Portalu Internetowego gapowicze.pl.

1.11. Portal – należy przez to rozumieć platformę internetową działającą pod domeną: gapowicze.pl.

1.12. Administratorze – należy przez to rozumieć: STATIMA S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Krasińskiego 29, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000537130. Administrator pełni rolę administratora danych osobowych Wierzycieli. Administratorami danych osobowych Dłużników są Wierzyciele.

1.13. Umowie – należy przez to rozumieć umowę kupna – sprzedaży wierzytelności (cesji) zaoferowanej do nabycia na Portalu, zawieraną pomiędzy Administratorem lub Wierzycielem jako sprzedającym, a Użytkownikiem zainteresowanym nabyciem zaoferowanej na Portalu wierzytelności, której wzór stanowi Załącznik nr 2 (link) do niniejszego Regulaminu.

1.14. Usłudze elektronicznej – należy przez to rozumieć usługę świadczoną drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkowników za pośrednictwem Platformy Internetowej.

 

Portal gapowicze.pl stanowi publiczną platformę ogłoszeń zawierających oferty kupna – sprzedaży udokumentowanych wierzytelności w postaci opłat dodatkowych nałożonych na dłużników korzystających z usług publicznej komunikacji zbiorowej za jazdę bez ważnego biletu, skierowaną do nieokreślonego kręgu odbiorców. Zamieszczenia ogłoszeń zawierających oferty kupna – sprzedaży wierzytelności na Portalu Internetowym dokonywane będzie przez Administratora, na podstawie specjalnego upoważnienia udzielonego mu przez Wierzycieli.

Podstawę prawną funkcjonowania Portalu gapowicze.pl stanowią przepisy: art. 4 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (t. jedn. – DzU 1015/2014 z późn. zm.) oraz art. 23 ust. 1 pkt 5) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t. jedn. – DzU 922/2016 z późn. zm.), które zezwalają na udostępnianie informacji gospodarczych zdefiniowanych w art. 2 ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, bez zgody podmiotów tam wymienionych, jeżeli jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionego celu zmierzającego do sprzedaży wierzytelności przez ogłoszenie publiczne.

 

 1. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

2.1. Administrator świadczy za pośrednictwem Portalu Internetowego następujące Usługi Elektroniczne:

2.1.1. Utworzenie, prowadzenie i administrowanie Kont Użytkowników na Portalu Internetowym.

2.1.2. Umieszczanie i przetwarzanie zamieszonych na Portalu Internetowym ofert kupna – sprzedaży Wierzytelności.

2.1.3. Usługa Newslettera za uprzednią zgodą Użytkownika.

 

 1. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

3.1. Odpłatność:

3.1.1. Świadczenie przez Administratora Usług Elektronicznych, o których mowa w pkt 2 Regulaminu jest bezpłatne.

3.2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:

3.2.1. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta na Portalu Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony.

3.2.2. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej Newsletter zawierana jest na czas nieokreślony.

3.3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Administrator:

3.3.1. Komputer z dostępem do Internetu.

3.3.2. Dostęp do poczty elektronicznej.

3.3.3. Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 3.5 i wyższej; Internet Explorer w wersji 8.0 i wyższej; Opera w wersji 10 i wyższej; Google Chrome w wersji 10 i wyższej; Safari w wersji 5.0 i wyższej.

3.3.4. Zalecana rozdzielczość ekranu: 1280×1024.

3.3.5. Włączenie w przeglądarce internetowej Cookies.

3.3.6. Zalecana włączona obsługa skryptów JavaScript.

3.4. Użytkownik obowiązany jest do korzystania z Portalu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych osób trzecich.

3.5. Użytkownik zobowiązany jest do wprowadzania danych do systemu zgodnych ze stanem faktycznym, zgodnych z prawem i dobrymi obyczajami.

3.6. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

3.7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Portalu Internetowego www.gapowicze.pl, spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Portalu z infrastrukturą techniczną Użytkownika.

 

 1. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

4.1. Rozwiązanie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej może nastąpić w drodze wypowiedzenia na zasadach opisanych poniżej:

4.1.1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowa o charakterze ciągłym (np. prowadzenie Konta w Portalu Internetowym).

4.1.2. Użytkownik może wypowiedzieć umowę bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@gapowicze.pl lub też pisemnie na adres: STATIMA S.A. ul. Krasińskiego 29, 40-019  Katowice.

4.1.3. Administrator może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej, ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Użytkownikowi stosownego oświadczenia.

4.2. Administrator i Użytkownik mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

4.3. Reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną będą rozpatrywane niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji przez Administratora w tym terminie oznacza uznanie reklamacji.

 

 1. POSTĘPOWANIE REJESTRACYJNE

5.1. Portal nie jest platformą za pośrednictwem której dochodzi do zawierania umów pomiędzy Wierzycielem lub Administratorem, a zarejestrowanym Użytkownikiem.

5.3. W toku rejestracji i zakładania Konta Użytkownika, Użytkownik potwierdza fakt zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacji. Formularz rejestracyjny  nie zostanie przyjęty do dalszej realizacji bez takiego potwierdzenia.

5.4. Koniecznym warunkiem zakończenia procesu rejestracji jest zamieszczenie w treści formularza wszelkich danych pozwalających na prawidłową identyfikację Użytkownika, w tym w szczególności adresu, numeru telefonu i adresu e-mail. W razie podania przez Użytkownika nieprawdziwych danych, Administrator zastrzega sobie prawo zablokowania Konta do czasu wskazania przez Użytkownika kompletnych danych umożliwiających realizację zamówienia.

5.6. W toku procedury rejestracji Użytkownik zobowiązany jest podawać wszelkie dane zgodne z rzeczywistym stanem rzeczy i według swojej najlepszej wiedzy. W przypadku zmiany danych Użytkownik zobowiązany jest dokonać niezwłocznie ich aktualizacji. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Użytkownika nieprawdziwych danych lub brak aktualizacji zarejestrowanych danych.

5.7. Zakończenie procesu rejestracyjnego skutkuje zawarciem przez Uczestnika z Administratorem umowy na warunkach opisanych w treści niniejszego Regulaminu i skutkuje uzyskaniem statusu Użytkownika umożliwiającego zamieszczanie i edytowanie ofert zakupu wierzytelności.

5.8. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta na Portalu gapowicze.pl po podaniu loginu lub adresu e-mail oraz hasła (Logowanie). Logowanie na Portal gapowicze.pl za pośrednictwem serwisów społecznościowych, powoduje takie same skutki, jak logowanie bezpośrednio na stronie internetowej gapowicze.pl.

5.9. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta na Portalu po podaniu loginu lub adresu. Korzystanie ze zautomatyzowanych rozwiązań, w szczególności oprogramowania wywołującego logowanie, następuje na ryzyko Użytkownika korzystającego z takiego oprogramowania.

5.10. Administrator podejmie działania mające na celu zweryfikowanie danych objętych treścią ogłoszeń zamieszczonych na Portalu, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za ich treść, a w szczególności za stan faktyczny i prawny (istnienie i jakość) Wierzytelności.

5.11. Użytkownik posiadający status Konsumenta może odstąpić od umowy bez podawania przyczyn przez złożenie stosowanego oświadczenia w formie elektronicznej lub na piśmie w terminie 14 dni  od dnia, w który miało miejsce zakończenie procedury rejestracyjnej.

5.12. Każdemu zarejestrowanemu Użytkownikowi przysługuje prawo rozwiązania umowy zawartej pomiędzy nim, a Administratorem – wyrejestrowanie. W celu wyrejestrowania wystarczy wysłać dyspozycję wyrejestrowania pocztą elektroniczną na adres e-mail: reklamacje@gapowicze.pl, bądź listem poleconym na adres siedziby Administratora.

5.13. Po otrzymaniu dyspozycji wyrejestrowania lub oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub oświadczenia o wyrejestrowaniu Administrator niezwłocznie usuwa Użytkownika z bazy zarejestrowanych Użytkowników oraz usuwa jego dane osobowe.

 1. TRANSAKCJE

6.1. OFERTY SPRZEDAŻY WIERZYTELNOŚCI

6.1.1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Wierzytelnościach podane na stronie internetowej Portalu, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

6.1.2. Uprawnionym do zamieszczania ofert sprzedaży Wierzytelności na Portalu jest wyłącznie Administrator. Zamieszczeniu na Portalu podlegają wyłącznie Wierzytelności stanowiące własność Administratora lub Wierzytelności, na umieszczenie których Administrator uzyskał pisemną zgodę Wierzyciela. Zgoda Wierzyciela winna zawierać jego oświadczenie, iż jest on administratorem danych osobowych Dłużników oraz zezwolenie dla Administratora na przetwarzanie tych danych w celu zmierzającym do sprzedaży Wierzytelności.

6.1.3. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia w dowolnym momencie i bez podawania przyczyn zamieszonej na stronie informacji stanowiącej ofertę sprzedaży Wierzytelności.

6.1.4. Administrator określając warunki oferty może udostępnić Użytkownikom następujące tryby zawarcia umowy sprzedaży:

6.1.4.1. „Kup Teraz”, w ramach której Wierzyciel oferuje sprzedaż Wierzytelności po stałej, określonej z góry cenie,

6.1.4.2. Licytacja, w ramach której Administrator poprzez zaoferowanie Wierzytelności na Portalu ustala jej cenę minimalną i zaprasza Użytkowników do składania ofert przewyższających cenę minimalną, celem zawarcia umowy (Licytacja). Licytacja może obejmować wyłącznie jedną Wierzytelność. Zaproponowanie przez Użytkowników ceny niższej niż minimalna nie będzie skutkowało zawarciem umowy sprzedaży.

6.1.5. Administrator sporządza ofertę sprzedaży Wierzytelności zamieszczaną na Portalu w oparciu o dane przekazane mu przez Wierzyciela. Informacje zawarte w treści oferty mogą dotyczyć wyłącznie jej przedmiotu.

6.1.6. Oferta powinna być rzetelna, kompletna i nie wprowadzać w błąd Użytkowników, w szczególności co do właściwości Wierzytelności, takich jak: prawidłowe oznaczenie dłużnika, jej wysokość oraz termin wymagalności. Treść Oferty powinna być zgodna z wymogami prawa w szczególności, w zakresie przepisów o ochronie danych osobowych oraz dotyczących ochrony praw konsumentów. Administrator ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone w ofercie sprzedaży, w tym jest odpowiedzialny za wszelkie jej błędy lub nieścisłości.

6.1.7. Wierzyciel i Administrator oświadczają, że są uprawnieni oraz posiadają możliwość zawarcia i wykonania umowy sprzedaży stanowiącej ich własność Wierzytelności z zainteresowanym jej nabyciem Użytkownikiem.

6.1.8. Od momentu opublikowania oferty sprzedaży na Portalu Wierzyciel i Administrator są związani jej treścią. Administrator może dokonać zmian treści oferty do czasu złożenia pierwszej oferty przez Użytkownika biorącego udział w licytacji. W odniesieniu do ofert zawierających opcję Kup Teraz, Administrator nie może dokonać skutecznej zmiany jej treści wobec Użytkowników, z którymi zawarł umowę sprzedaży w ramach oferty sprzedaży.

6.2. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

6.2.1. Akceptując warunki przedstawione przez Administratora w treści Oferty, Użytkownik w celu dokonania zakupu Wierzytelności bierze udział w Licytacji wypełniając odpowiedni formularz dostępny na Portalu i potwierdza swój wybór.

6.2.2. Biorąc udział w Licytacji, Użytkownik wyraża zgodę na przekazanie Wierzycielowi nazwy jego Konta (loginu).

6.2.3. Przystępując do Licytacji, Użytkownik deklaruje maksymalną cenę Wierzytelności, którą w przypadku wygranej zobowiązuje się zapłacić. Użytkownik może zmieniać wysokość ceny maksymalnej w trakcie Licytacji, nie może jednak wskazać kwoty niższej lub równiej niż aktualna cena określona w toku Licytacji. Oferty złożone przez Użytkowników w toku Licytacji wiążą Użytkowników do momentu złożenia przez innego Użytkownika oferty zawierającej cenę wyższą niż proponowana dotychczas.

6.2.4. Zakończenie oferty następuje z upływem czasu określonego w jej treści. Administrator zastrzega sobie prawo zakończenia oferty w każdym czasie. Wówczas w przypadku oferty z opcją Kup Teraz, wiążące są uprzednio zawarte w jej ramach umowy kupna-sprzedaży, zaś w przypadku Licytacji, zwycięzcę ustala się na chwilę jej zakończenia.

6.2.5. Z wyłączeniem sytuacji, gdy przedmiotem umowy kupna – sprzedaży jest Wierzytelność stanowiąca własność Administratora, Administrator nie jest stroną umów, których przedmiotem są oferowane na Portalu Wierzytelności. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działanie którejkolwiek ze stron umowy, nie jest poręczycielem lub gwarantem realizacji umów zawieranych między zarejestrowanym Użytkownikiem jako kupującym, a właścicielem Wierzytelności.

6.2.6. Umowa kupna-sprzedaży Wierzytelności zostaje zawarta z Użytkownikiem, który w chwili zakończenia Licytacji zaoferował najwyższą cenę za Wierzytelność, a zaproponowana przez niego cena była co najmniej równa cenie minimalnej (Zwycięzca licytacji). W przypadku, gdy kilku Użytkowników uczestniczących w Licytacji zaproponowało najwyższą cenę w takiej samej wysokości, zwycięzcą jest Użytkownik, który pierwszy zaproponował najwyższą cenę.

6.2.7. W przypadku oferty z opcją Kup Teraz Użytkownik zawiera umowę z Wierzycielem potwierdzając zakup poprzez kliknięcie ikony „Kupuję”.

6.2.8. Potwierdzenie zawarcia umowy kupna-sprzedaży Wierzytelności pomiędzy Użytkownikiem, a Wierzycielem wysyłane jest automatycznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez Użytkownika adres e-mail i ma charakter wyłącznie informacyjny.

6.2.9. W związku z zawartą umową, Użytkownik powinien dokonać zapłaty za Wierzytelność w ciągu 1 dnia od daty zawarcia umowy, chyba że strony ustaliły inaczej.

6.2.10.  Obowiązek uiszczenia wszelkich opłat związanych z zawarciem umowy kupna – sprzedaży Wierzytelności za pośrednictwem niniejszego Portalu, w szczególności podatku od czynności cywilnoprawnych, spoczywa na Użytkowniku nabywającym Wierzytelność.

6.2.11. Zapłata za Wierzytelność realizowana wyłącznie poprzez kanał płatności „tpay.com” obsługiwany przez operatora: Krajowy Integrator Płatności S.A.. Warunkiem dokonania przez Użytkownika zapłaty za nabywaną wierzytelność jest akceptacja przez Użytkownika niniejszego Regulaminu, Regulaminu operatora obsługującego płatności oraz formularza wzoru umowy nabycia wierzytelności.

6.2.12. Po zaksięgowaniu wpłaty dokonanej przez Użytkownika za nabywaną Wierzytelność oraz przesłaniu na adres Wierzyciela podpisanej przez Użytkownika umowy kupna – sprzedaży Wierzytelności według wzoru stanowiącego Załącznik do niniejszego Regulaminu, Użytkownikowi przekazany zostanie oryginał dokumentu potwierdzającego istnienie Wierzytelności z tytułu opłaty dodatkowej.

 1. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

7.1. Użytkownik będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość w ramach funkcjonowania niniejszego Portalu może od niej odstąpić bez podawania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni bez ponoszenia kosztów.

7.2. Uprawnienie do odstąpienia od umowy może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres: STATIMA S.A. ul. Krasińskiego 29, 40-019 Katowice lub na adres e-mail: reklamacje@gapowicze.pl. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 (link) do niniejszego Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

7.3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy kupna – sprzedaży wierzytelności rozpoczyna się od dnia zawarcia Umowy przez Konsumenta.

7.4. W przypadku odstąpienia od umowy kupna – sprzedaży wierzytelności uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Użytkownik będący Konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Administrator przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

7.5. Administrator niezwłocznie, nie później aniżeli w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Konsumenta od odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraził zgodę na na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7.6. Konsument ma obowiązek zawarcia umowy cesji zwrotnej niezwłocznie, nie później jednak niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Konsument traci prawo do odstąpienia od umowy kupna sprzedaży Wierzytelności zawartej na podstawie niniejszego Regulaminu, po dokonaniu przez Dłużnika, w wykonaniu umowy cesji, spłaty będącej przedmiotem tej Umowy Wierzytelności na rzecz Konsumenta.

 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORAZ PRAWA I OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA

8.1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników w ramach funkcjonowania Portalu, ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich umów zawartych w ramach transakcji kupna-sprzedaży Wierzytelności. Administrator nie ponosi również odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. W szczególności Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wypłacalność Użytkowników oraz prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników. Jednocześnie Administrator ponosi odpowiedzialność zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego za wykonanie umów kupna-sprzedaży własnych Wierzytelności.

8.2. W sytuacji, gdy działania Użytkownika naruszają postanowienia Regulaminu, Administratorowi przysługują następujące uprawnienia:

 1. udzielenie Użytkownikowi ostrzeżenia za pośrednictwem poczty elektronicznej,
 2. ograniczenie funkcjonalności Konta Użytkownika w zakresie dostępu do poszczególnych usług świadczonych w ramach działania Portalu,
 3. zawiesić na czas określony lub nieokreślony Konto Użytkownika. Zawieszenie Konta może nastąpić w szczególności w wyniku notorycznego naruszania Regulaminu lub niewywiązania się przez Użytkownika z realizacji zawartej umowy kupna-sprzedaży. W tym ostatnim przypadku zawieszenie ma miejsce do czasu wykonania umowy przez Użytkownika.

8.3. Użytkownik, którego Konto zostało zawieszone nie może bez uprzedniej zgody Administratora zarejestrować nowego Konta, jak również korzystać z innego Konta.

8.4. W odniesieniu do Użytkowników posiadających status Konsumenta Administrator może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej, gdy Użytkownik obiektywnie rażąco albo uporczywie narusza postanowienia niniejszego Regulaminu. W szczególności, choć nie wyłącznie dotyczy to sytuacji, gdy Użytkownik dostarcza treści o charakterze bezprawnym, mimo co najmniej jednokrotnego wezwania do zaprzestania lub usunięcia naruszeń i wyznaczenia mu przez Administratora w tym celu odpowiedniego terminu.

8.5. W wypadku Użytkowników nie posiadających statusu Konsumenta, Administrator  może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług elektronicznych ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Użytkownikowi stosownego oświadczenia.

8.6. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania i zaniechania związane z korzystaniem z Portalu, w szczególności może ponosić odpowiedzialność odszkodowawczą względem Administratora lub innych Użytkowników.

 1. WYNAGRODZENIE ADMINISTRATORA

9.1. Świadczone przez Administratora usługi pośrednictwa przy sprzedaży Wierzytelności są bezpłatne.

 1. OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

10.1. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych Dłużnika bez jego zgody stanowi  art. 23 ust. 1 pkt 5) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.jedn. – DzU 922/2016 z późn. zm.).

10.2. Przetwarzanie danych osobowych Dłużnika następuje w celach ewidencyjnych zamieszczanych na Portalu Wierzytelności, umożliwiających Użytkownikom Portalu zapoznanie się z istotnymi danymi dotyczącymi danej Wierzytelności. Do danych Dłużnika udostępnianych przez Administratora na Portalu należą: imię i nazwisko, kwota Wierzytelności oraz miejscowość zamieszkania Dłużnika.

10.3. Dłużnikowi przysługuje prawo dostępu i kontroli w odniesieniu  do zamieszczonych na Portalu jego danych osobowych zgodnie z treścią art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych. Dłużnikowi przysługuje również uprawnienie do ich poprawiania zgodnie z brzmieniem art. 25 ustawy o ochronie danych osobowych.

10.4. Dane osobowe Użytkowników pozyskane wskutek procedury rejestracyjnej zbiera i przetwarza Administrator zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

10.5. Zakończenie przez Użytkownika procedury rejestracyjnej na Portalu internetowym jest równoznaczne z wyrażeniem przez Użytkownika zgody w rozumieniu art. 23 ust. 1 pkt 1) ustawy o ochronie danych osobowych na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych Użytkownika w celu związanym z funkcjonowaniem Portalu oraz ujawnienie tych danych innym Użytkownikom, wyłącznie w przypadkach przewidzianych w Regulaminie.

10.6. Użytkownik, który uzyskał dane osobowe innego Użytkownika Portalu za jego pośrednictwem nie jest uprawniony do dalszego przetwarzania tych danych i zobowiązany jest nie ujawniać tych danych osobom trzecim.

10.7. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu i kontroli w odniesieniu do zamieszczonych na Portalu jego danych osobowych zgodnie z treścią art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych. Użytkownikowi przysługuje również uprawnienie do ich poprawiania zgodnie z brzmieniem art. 25 ustawy o ochronie danych osobowych.

10.8. Administrator zastrzega, że ujawnienie danych osobowych może nastąpić również bez zgody osoby, której dotyczą, jeżeli taki obowiązek będzie wynikał z przepisów obowiązującego prawa i zwrócą się o to upoważnione organy lub instytucje publiczne.

 1. ZMIANY TREŚCI REGULAMINU

11.1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu, która staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Administratora. Termin zmiany nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia na Portalu treści zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że transakcje sprzedaży dokonywane za pośrednictwem Portalu przed wejściem w życie zmian są dokonywane na zasadach dotychczasowych.

11.2. O zmianie treści Regulaminu i możliwości ich akceptacji Użytkownik jest informowany podczas logowania się na Portalu.

 

 1. REKLAMACJE

12.1. W przypadku, gdy zdaniem Użytkownika usługi świadczone na podstawie Regulaminu nie są realizowane przez Administratora lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu, może on złożyć zastrzeżenia w formie pisemnej na adres siedziby Administratora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Administrator rozpoznaje Reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

12.2. Odpowiedź na Reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail przypisany do Konta danego Użytkownika.

 1. AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE

Autorskie prawa majątkowe do układu graficznego Portalu, logo Administratora, a także do układu i kompozycji tych elementów (Layout) przysługują wyłącznie Administratorowi i podlegają ochronie.

 1. KLAUZULA SALWATORYJNA

W przypadku, gdy którekolwiek postanowienie Regulaminu uznane zostałoby prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.

 1. PRAWO WŁAŚCIWE I SPORY

15.1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:

 • ustawy z dnia 23.04.1964r. kodeks cywilny (t.jedn. – DzU 380/2016 z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.jedn. – DzU 1030/2016);
 • ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (DzU 827/2014 z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (t.jedn. – DzU 922/2016)
 • oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

15.2. W przypadku niezgodności niektórych postanowień Regulaminu z wymienionymi wyżej przepisami lub innymi przepisami obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej – pierwszeństwo przed sformułowaniami Regulaminu mają obowiązujące przepisy.

15.3. Tekst Regulaminu jest dostępny w zakładce „Regulamin” na stronie internetowej Administratora i może być kopiowana i drukowana bez żadnych ograniczeń przez Użytkowników.

15.4. Ewentualne spory związane z realizacją zawartej umowy, strony będą rozwiązywać w sposób polubowny. W przypadku braku możliwości rozstrzygnięcia sporu na drodze polubownej sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd powszechny właściwy według siedziby Sprzedawcy.